Časté otázky

Je pravda, že môžem získať vodičský preukaz na osobné vozidlo už v 17-tich ?

Áno. Podľa platnej legislatívy môžeš nastúpiť na kurz ako 16. ročný, ale v deň skúšok musíš dosiahnuť vek 17 rokov. Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia 18-teho roku, najmenej však 3 mesiace, viedli vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať nasledovné požiadavky :

  • musí ho schváliť zákonný zástupca a požiadať oň
  • musí mať vodičské oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov
  • musí byť zapísaný ako spolujazdec  v evidencii vodičov ODI

Ako sa môžem zapísať do autoškoly ?

Do autoškoly sa môžete zapísať online pomocou kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne na strediskách .

Ako dlho trvá kurz ?

Pre osobný automobil štandardný kurz trvá 6-8 týždňov, rýchlokurz mesiac alebo rýchlokurz 3 týždňový. Pri motocykloch dĺžka kurzu sa pohybuje 6-8 týždňov.

Ako prebieha výcvik ?

Výcvik pozostáva z dvoch samostatných častí – teoretickej a praktickej. Prebieha podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č.93/2005 Z.z. o autoškolách.

Kedy sa koná teoretická časť ?

Pri otvorení kurzov sa skupina dohodne, ktoré dni a čas sa budú konať stretnutia (2 x týždenne).

Je možné dohodnúť čas a miesto jázd ?

Autoškola poskytuje možnosť, keď si žiak sám určuje po dohode s inštruktorom časy praktických jázd a miesto vyzdvihnutia.

Kedy budú skúšky ?

Dátum skúšok autoškola vopred nevie. Ak sa ukončí kurz, autoškola vydá osvedčenie o absolvovaní kurzu a všetky doklady odovzdá na ODI Prievidza. . Termín skúšok určí ODI najskôr v 6 pracovný deň a najneskôr do 30 pracovných dní.

Ako prebieha záverečná skúška ?

Skúška prebieha podľa skúšobného poriadku, ktorý stanovil najprv skúšku z teoretickej časti, formou testu v čase 20 minút. Žiak má získať z 55 možných bodov minimálne 50 bodov. Ak žiak nezíska dostatočný počet bodov, skúška sa končí a na ostatné časti nepostupuje. Ak žiak získa dostatočný počet bodov postupuje na praktickú časť skúšky. Praktická časť sa skladá z jazdy na autocvičisku (slalom vpred, 3x parkovanie) a jazdy v mestskej premávke. Ak žiak uspel vo všetkých častiach, tak nasledovný deň môže požiadať o vydanie vodičského oprávnenia.

Môže získať vodičský preukaz na motocykel aj bez skúšok ?

Áno je to možné osobitným výcvikom podľa osobitných predpisov, ale len zo skupiny A1 na A2 alebo A2 na A. V posledných rokoch žiaci pri týchto rozširovaniach si volia len túto možnosť bez skúšok. Podmienkou je, že vodičské oprávnenie A1 alebo A2 musíte mať minimálne 2 roky a musíte vydokladovať čestným prehlásením prax vedenia danej skupiny minimálne po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole. ODI vydá vodičské oprávnenie bez skúšok. Výhodné je to pri skupina A2 na „A“, kde tak môžete spraviť už pri dovŕšení veku 20 rokov a máte vodičské oprávnenie na skupinu „A“, inak musíte počkať na dosiahnutie veku 24 rokov.